Regulamin Sklepu OMQL Software

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy sklep, dalej "Sklep" prowadzony jest przez spółkę OMQL Software Branicki i Brodecki Spółka Cywilna z siedzibą w Olsztynie, 10-448, ul. Bartosza Głowackiego 28/609, NIP: 739-388-74-45, REGON: 365075618, zwana dalej "Spółką".

1.2 W celu świadczenia usług, Spółka jest administratorem danych osobowych na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

1.3 Kontakt:

sklep@omql.pl,
Tel.: 89 333-57-78
(Pn-Pt 10:00-17:00)

1.4 Z usług świadczonych za pośrednictwem sklepu może korzystać każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także każda osoba prawna, dalej "Klient".

 

2. USŁUGI ŚWIADCZONE W SKLEPIE

2.1 Konto Klienta jest otwierane i prowadzone bezpłatnie, na czas nieokreślony. Konto można usunąć w kazdej chwili ze skutkiem natychmiastowym, bez podania przyczyny.

2.2 Oprogramowanie dostępne w sklepie jest dostarczane wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez udostępnienie Klientowi klucza licencyjnego na oprogramowanie, udostępnienie linku do pobrania oprogramowania lub wysłanie kopii oprogramowania w załączniku wiadomości email. Oprogramowanie nie jest oferowane w formie zapisanej na jakimkolwiek fizycznym nośniku.

2.3 Usługa Programowanie MQL4 świadczona jest na odległość, po uprzednim uzgodnieniu warunków jej wykonania z Klientem.

2.4 Usługa AutoHIVE jest usługą udostępnienia Klientowi zasobów własnych Spółki.

2.5 Usługi dodatkowe Support Premium i Sygnały Autohornet są świadczone wyłącznie Klientom, którzy dokonali zakupu odpowiedniego oprogramowania.

2.6 Informacje zawarte w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert, dalej "Zamówienie".

 

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY

3.1 Wszelkie umowy zawierane są na odległość, drogą elektroniczną.

3.2 Spółka jest właścicielem autorskich praw majątkowych do oferowanego oprogramowania i jest wyłączną własnością Spółki. Spółka upoważnia Klienta do korzystania z oprogramowania na zasadach określonych w Umowie Licencyjnej Użytkownika Końcowego.

3.3 Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego jest dostępna do wglądu w Sklepie, na stronie z opisem oprogramowania.

3.4 Dokonując Zamówienia, Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, Polityką Prywatności oraz w przypadku oprogramowania - z Umową Licencyjną Użytkownika Końcowego.

3.5 Ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

3.6 Warunkiem skutecznego zawarcia umowy jest podanie przez Klienta prawidłowch danych do faktury oraz adresu email i numeru telefonu. Adres email i numer telefonu są niezbedne do realizacji Zamówienia.

3.7 Zamówienia są realizowane w ciągu 10 dni roboczych, z wyjątkami określonymi w pkt. 3.8 i 3.9.

3.8 Na życzenie Klienta, Zamówienie dotyczące usług wymienionych w pkt 2.2, 2.4 i 2.5 może zostać zrealizowane natychmiast, co jest jednoznaczne z rozpoczęciem wykonywania umowy.

3.9 Termin realizacji Zamówienia dotyczącego usługi Programowanie MQL4 jest ustalany z Klientem indywidualnie.

3.10 Warunkiem realizacji Zamówienia jest dokonanie płatności przez Klienta.

 

4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

4.1 Klient ma prawo do odstąpienia od umowy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

4.2 Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od jej zawarcia, z zastrzeżeniem punktu 4.2, 4.3, 4.4 i 4.5.

4.3 W przypadku określonym w punkcie 3.8, Klient traci prawo do odstąpienia od umowy.

4.4 W przypadku usługi Programowanie MQL4, Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni, jednak tylko wtedy, gdy usługa nie została jeszcze wykonana w pełni.

4.5 W przypadku usługi Support Premium oraz Sygnały Autohornet, Klient może odstąpić od umowy w dowolnym momencie, co skutkuje natychmiastowym zaprzestaniem świadczenia usługi.

4.6 Odstąpienie od umowy skutkuje zwrotem Klientowi wszystkich dokonanych przez niego płatności z wyjątkami określonymi w pkt 4.7 i 4.8.

4.7 Odstąpienie od umowy usługi Support Premium wiąże się z naliczeniem opłat jedynie za czas wykonywania usługi.

4.8 Odstąpienie od umowy usługi Sygnały Autohornet wiąże się ze zwrotem abonamentu za niewykorzystane materiały, tzn takie, które nie były jeszcze udostępnione Klientowi.

4.9 Z wyjątkiem usług Support Premium oraz Sygnały Autohornet, odstąpienie od umowy jest jednoznaczne z niezawarciem umowy.

 

5. REKLAMACJE

5.1 Zgłoszenie reklamacji odbywa się drogą mailową lub telefoniczną.

5.2 Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia.

5.3 Reklamacji podlagają zauważone przez Klienta wady produktów oraz usługi które Klient uzna za nienależycie wykonane, z wyłączeniem oprogramowania dostarczanego w stanie w którym istnieje faktycznie,

5.4 Pozytywne rozpatrzenie reklamacji będzie skutkowało jednym z poniższych:

  • Doprowadzeniem produktu lub usługi do stanu bez wad;
  • Zmniejszeniem ceny Zamówienia;
  • Odstąpieniem od umowy z zachowaniem postanowień niniejszego regulaminu;

5.5 Klient może poinformować o preferowanym skutku rozpatrzenia reklamacji.

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1 Spółka ma prawo do aktualizacji i zmiany niniejszego regulaminu. Klient, który założył konto w sklepie przed zmianą, zostanie o niej poinformowany drogą mailową.

6.2 Brak akceptacji regulaminu oznacza odstąpienie od umowy usługi prowadzenia konta w Sklepie ze skutkiem natychmiastowym.

6.3 Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania Zamówienia w przypadku, gdy nie jest w stanie go wykonać.

6.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 01.02.2017